NÁSTROJE EURÓPSKEJ KOMISIE
NA ELEKTRONIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

TOOLS OF THE EUROPEAN COMMISSION FOR ENSURING
ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT


E-CERTISESPD(Jednotný európsky dokument pre obstarávanie / European Single Procurement Document)


USMERNENIE EURÓPSKEJ KOMISIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

PUBLIC PROCUREMENT GUIDANCE OF THE EUROPEAN COMMISSION


Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe - dostupné online
Public Procurement - Guidance for practitioners - available online