Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • informačný systém verejnej správy
 • nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
 • skladá sa zo subsystémov:

  • elektronické trhovisko (ET)
  • dynamický nákupný systém
  • elektronická podpora procesov poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania elektronického doručovania
 • funkcionality modulu elektronického trhoviska sú sprístupnené v rozsahu:

  • registrácií
  • procesu zadávania zákazky
  • tvorby ponúk
  • tvorby štrukturovaného opisu predmetu zákazky vo formulárovej podobe
  • tvorby zadaní
  • registrov a štatistík o realizovaných obchodoch
  • automatických notifikácií dodávateľov vo forme mailovej pozvánky pristúpiť do vyhlásenej súťaže pre nimi vybrané predmety plnenia prostredníctvom CPV
 • funkcionality dynamického nákupného systému a elektronickej podpory procesov budú postupne sprístupnené počas prebiehajúceho roka

Obchodovanie na ET:

 • Zadávanie zákazky na elektronickom trhovisku je možné:

  • výberom katalógovej ponuky (elektronický katalóg),
  • definovaním zadania elektronicky
 • V oboch prípadoch nasleduje 72 hodinové (v prípade zložitého obchodu primerane predĺžené) aukčné, anonymné predkladanie kontraktačných ponúk; súťaž dodávateľov, ktorá má za následok znižovanie ceny predmetu plnenia.
 • Vyhodnotenie súťaže a následné generovanie obchodného vzťahu prostredníctvom zmluvy s víťazom súťaže je realizované informačným systémom, bez možnosti ľudského zásahu.
 • Účastníci obchodu sú deanonymizovaní po uplynutí súťažnej lehoty na predkladanie ponúk pri vyhodnotení súťaže, v momente stanovenia poradia a generovania zmluvy, ktorá je automaticky zostavená zo zadania, víťaznej ponuky a všeobecných zmluvných podmienok obsiahnutých v obchodných podmienkach elektronického trhoviska
 • Zmluva je zverejňovaná v centrálnom registri; priebeh obchodovania je zaznamenaný, archivovaný a sprístupnený v plnom rozsahu počas piatich rokov

Povinné osoby ET:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 a osoba podľa § 8 Zákona o verejnom obstarávaní.

§ 7
(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d),

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

§ 8
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať
a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,
b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) a súčasne rovná alebo vyššia ako
1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c) podľa § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena b).

(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať podľa
a) § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
b) § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a).

(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov; to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov.

(4) Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

PRÍNOSY Elektronického trhoviska:

1. Efektívnosť, účinnosť a odstraňovanie administratívnej záťaže

 • zásadné skrátenie času administrácie procesu
 • minimalizácia úkonov dodávateľa pri predkladaní ponúk
 • jediné predkladanie dokladov dodávateľa pri registrácii
 • štruktúrovaná podoba objednávky, t. j. zásadné zníženie jej rozsahu
 • väčšinu úkonov vykoná informačný systém

2. Transparentnosť a eliminácia korupčného správania

 • minimalizácia ľudských vstupov
 • automatické vyhodnocovanie a generovanie zmlúv prostredníctvom IS
 • verejná kontrola procesu obstarávania bez obmedzení
 • prehľadnosť vďaka obchodovaniu na jednom mieste
 • rovnaký čas, rovnaký spôsob a rovnaké podmienky pre všetkých dodávateľov
 • kvalitná hospodárska súťaž zvýšením počtu dodávateľov
 • jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • odstránenie elitárstva a funkčného analfabetizmu plošnou edukáciou a podporou
 • obchodovanie v priamom prenose na webe
 • verejný prístup ku priebehu všetkých nákupov, k objednávkam, ponukám a zmluvám

3. Kvalita a synergia

 • štandardizácia štruktúry a foriem opisov predmetov plnenia a zmlúv
 • vznik benchmarkov pre opisy a ceny s presahom trhoviska aj pre nadlimitné VO
 • tvorba referenčných vzorcov nakupovania a štatistík o správaní dodávateľov
 • rýchle a profesionálne zadávanie kopírovaním úspešných obchodov

4. Podpora lokálnych dodávateľov

 • zjednodušenie procesu súťaže
 • zníženie materiálových, poplatkových a mzdových nákladov na ponuku
 • poskytovanie bezplatného poradenstva pri registrácii, vytváraní ponúk a súťažení
 • skrátenie subdodávateľského reťazca
 • priestorová operatívnosť

5. Úspora času, peňazí a životného prostredia

 • skrátenie procesu verejného obstarávania v priemere zo 7 týždňov na 1 týždeň
 • zmenšenie administratívnej záťaže odstránením “papiera a obálky”
 • zníženie mzdových nákladov na administráciu súťaže / súťaženia
 • príprava ponuky spočíva vo výpočte ponukovej ceny a jej vpísaní do elektronického formuláru
 • úspora z rozsahu pre množstvo obchodov na jednom mieste