Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Kedy je Dodávateľ zaradený na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak má Dodávateľ alebo v prípade Dodávateľa, ktorým je skupina dodávateľov, aspoň jeden z členov takejto skupiny dodávateľov, v období 12 kalendárnych mesiacov vystavené najmenej tri účinné negatívne referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS zaradí tohto Dodávateľa a všetky skupiny dodávateľov, ktorých členom je tento Dodávateľ, do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tretej negatívnej referencie, a to aj opakovane, na základe ďalších najmenej troch vystavených účinných negatívnych referencií od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov.

Môže Objednávateľ vylúčiť z obstarávania Dodávateľa, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, že zmluva na ET bola uzatvorená s Dodávateľom alebo skupinou Dodávateľov, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska, je oprávnený vylúčiť prostredníctvom EKS Dodávateľa zaradeného na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov z účasti na zadávaní tejto zákazky. Pojednáva o tom čl. XVIII ods. 8 TP.

Ako má postupovať Dodávateľ pri zákazkách vyhlasovaných Objednávateľom, ktorý neuhrádza svoje záväzky?

Dodávateľ je oprávnený si vytvárať na EKS individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov, ktorí opakovane (2 a viackrát) neuhrádzajú záväzky po lehote splatnosti.

Aké dôsledky má zaradenie Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov?

Toto zaradenie sa uskutočňuje na obdobie 6 mesiacov, pričom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov EKS daného Objednávateľa oboznámi. EKS neumožní Objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú ponuku Dodávateľa, ktorý daného Objednávateľa zaradil na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov.