Black List

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

3. Môže Objednávateľ vylúčiť z obstarávania Dodávateľa, ktorý je na Black liste trhoviska?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, že zmluva na ET bola uzatvorená s Dodávateľom, ktorý je na Black liste, je oprávnený vylúčiť prostredníctvom EKS Dodávateľa zaradeného na zoznam Dodávateľov s kvalifikovanými negatívnymi referenciami z účasti na zadávaní tejto zákazky. Pojednáva o tom čl. XVIII ods. 7 TP.

2. Ako má postupovať dodávateľ pri zákazkách vyhlasovaných objednávateľom, ktorý neuhrádza svoje záväzky?

Dodávateľ je oprávený si vytvárať na EKS individuálny Black list objednávateľov, ktorí opakovane (2 a viackrát) neuhrádzajú záväzky po lehote splatnosti.

1. Aké dôsledky má zaradenie objednávateľa na individuálny Black list dodávateľa?

Toto zaradenie sa uskutočňuje na obdobie 6 mesiacov, pričom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov EKS daného objednávateľa oboznámi. EKS neumožní objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú ponuku dodávateľa, ktorý daného objednávateľa zaradil na individuálny Black list.