Zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

4. Kedy je Dodávateľ zaradený na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak má Dodávateľ v období predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov vystavené najmenej tri účinné negatívne referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS ho zaradí do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tretej negatívnej referencie. Po uplynutí 6 mesiacov EKS vymaže Dodávateľa zo zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska, ak nie je opätovne na tento zoznam zaradený pre ďalšie vystavené najmenej tri účinné negatívne referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov.

3. Môže Objednávateľ vylúčiť z obstarávania Dodávateľa, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, že zmluva na ET bola uzatvorená s Dodávateľom, ktorý je na zozname negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska, je oprávnený vylúčiť prostredníctvom EKS Dodávateľa zaradeného na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov z účasti na zadávaní tejto zákazky. Pojednáva o tom čl. XVIII ods. 8 TP.

2. Ako má postupovať Dodávateľ pri zákazkách vyhlasovaných Objednávateľom, ktorý neuhrádza svoje záväzky?

Dodávateľ je oprávnený si vytvárať na EKS individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov, ktorí opakovane (2 a viackrát) neuhrádzajú záväzky po lehote splatnosti.

1. Aké dôsledky má zaradenie Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov?

Toto zaradenie sa uskutočňuje na obdobie 6 mesiacov, pričom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov EKS daného Objednávateľa oboznámi. EKS neumožní Objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú ponuku Dodávateľa, ktorý daného Objednávateľa zaradil na individuálny zoznam nežiadúcich Objednávateľov.