Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Manažment obchodných prípadov (MOP)

Funkcionalita Manažment obchodných prípadov (MOP) umožňuje manažovanie obchodných prípadov, to znamená priraďovanie a odoberanie obchodných prípadov povereným osobám.

Objednávateľ využitím MOP môže efektívne riadiť zobrazovanie, prístup a notifikácie k jeho zákazkám a k priebehu obchodovania.
Dodávateľ využitím MOP môže efektívne riadiť zobrazovanie, prístup a notifikácie k jeho ponukám, zákazkám, o ktoré sa uchádza a zároveň tak aj k priebehu obchodovania.


Zapnutie / vypnutie MOP

Po prihlásení je potrebné si zapnúť funkcionalitu Manažment obchodných prípadov, ktorá sa nachádza v osobných nastaveniach v menu hlavného subjektu (majiteľa PIN obálky) - objednávateľa alebo dodávateľa. Zapnutie manažmentu obchodných prípadov sa vykoná zakliknutím tejto funkcionality.
Zapnutie tejto funkcionality je potrebné potvrdiť tlačidlom „Uložiť“. Všetky zmeny sa prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení vás a všetkých poverených osôb. Zapnutím MOP dôjde ku sprístupneniu funkcií pre priradenie zákaziek alebo ponúk povereným osobám. Existujúce zákazky a ponuky budú priradené hlavnému subjektu a zároveň povereným osobám, ktoré ich zadali do systému alebo sa zúčastnili obchodovania.

Novovytvorené zákazky a obchodné ponuky sú priradené na hlavný subjekt a vlastníka zákazky alebo ponuky. V priebehu obchodovania je zákazka, o ktorú sa uchádza dodávateľ priradená hlavnému subjektu a zároveň vlastníkovi prvej predloženej ponuky na zákazke.

Po prihlásení bude mať hlavný subjekt sprístupnené menu „Manažérske funkcie“, ktoré na strane objednávateľa budú obsahovať „Manažment zákaziek“ a na strane dodávateľa „Manažment obchodných ponúk“ a „Manažment zákaziek“.
Vypnutie manažmentu obchodných prípadov je možné vykonať v osobných nastaveniach hlavného subjektu - objednávateľa alebo dodávateľa. Vypnutie manažmentu obchodných prípadov sa vykoná odkliknutím tejto funkcionality. Vypnutie je potrebné potvrdiť tlačidlom „Uložiť“. Všetky zmeny sa prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení vás a všetkých poverených osôb.

Vypnutím dôjde ku zrušeniu funkcií priradenia vašich obchodných prípadov povereným osobám. Obchodné prípady budú následne sprístupnené všetkým vašim povereným osobám. Nastavenie oprávnení na zákazkách a ponukách bude uvedené do pôvodného stavu, tak ako bolo pred zapnutím funkcionality MOP.

Pri opätovnom zapnutí funkcionality MOP dôjde ku sprístupneniu funkcií pre priradenie zákaziek a ponúk povereným osobám ako pri prvotnom zapnutí funkcionality MOP.


Správa priradenia oprávnení k zákazkám a ponukám MOP

V menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách sa zobrazuje správa priradení zákaziek alebo ponúk povereným osobám.
Akciu priradenia obchodného prípadu vykonáte v detaile zákazky alebo ponuky. Do detailu sa môžete dostať priamo kliknutím na identifikátor v prehľade „Manažment zákaziek“ alebo „Manažment obchodných ponúk“, alebo v spodnej časti detailu konkrétnej zákazky alebo ponuky v prehľade svojich zákaziek alebo ponúk.

Pomocou tlačidla „Pridať priradenie“ v detaile zákazky alebo ponuky vykonáte akciu priradenia obchodného prípadu vašej poverenej osobe.
Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadanie dátumu platnosti a výberu poverenej osoby. Po zadaní je potrebné akciu uložiť.
Po zadaní priradenia obchodného prípadu poverenej osobe, hlavný subjekt vidí prehľad priradených zákaziek alebo ponúk v menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách. Zákazky a ponuky je možné pridať neobmedzenému počtu poverených osôb.
Poverená osoba vidí len svoje priradené obchodné prípady a vie sa zúčastniť na ich obchodovaní.

Poverená osoba, ktorá nemá vytvorené priradenie na konkrétny obchodný prípad, danú zákazku alebo ponuku nevidí, nevie ju spravovať a nevie sa zapojiť do priebehu obchodovania. V prípade, ak sa poverená osoba dodávateľa pokúsi predložiť v prehľade obchodov ponuku na zákazku patriacu inej poverenej osobe, ktorá má vytvorené priradenie na túto zákazku, systém poverenú osobu upozorní, že na predloženie ponuky nemá oprávnenie.
Poverenej osobe je možné upraviť platnosť priradenia v prehľade priradenia obchodných prípadov v menu „Manažérske funkcie“ v jednotlivých záložkách alebo v detaile konkrétneho obchodného prípadu kliknutím na možnosť „Upraviť“.Nastavením „Platnosti do“ je možné zrušiť a opätovne zaktívniť priradenie poverenej osobe na konkrétny obchodný prípad. Zrušenie priradenia sa uskutoční uplynutím dátumu platnosti, alebo je možné zrušenie vykonať nastavením dátumu platnosti do minulosti. Záznam o priradení nie je možné úplne vymazať z dôvodu evidencie historických záznamov.
Poverenie na správu MOP

Hlavný subjekt (majiteľ PIN obálky) má možnosť v záložke „Poverenia“ pridať oprávanie „Manažér obchodných prípadov (Manažér OP)“ ktorejkoľvek zo svojich poverených osôb.
Po pridelení oprávnenia bude poverená osoba spôsobilá vykonávať funkcie v tom istom rozsahu Manažérskych obchodných prípadov ako hlavný subjekt. Po prihlásení poverenej osoby, ktorej bolo pridelené oprávnenie Manažér OP bude sprístupnené menu „Manažérske funkcie“ a následne bude môcť priraďovať a odoberať obchodné prípady.
Poverená osoba, ktorej bolo pridelené oprávnenie Manažér OP nemá však možnosť vypnúť alebo zapnúť manažment obchodných prípadov v osobných nastaveniach subjektu.


Odosielanie notifikácie po zapnutí MOP

Notifikácie zo systému EKS budú generované podľa pridelených oprávnení na zákazkách alebo ponukách. To znamená, že v prípade zapnutej funkcionality MOP sú notifikovaní len tí, ktorí majú priradenú zákazku alebo ponuku.