Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Obchodovanie

 • ET – Elektronické trhovisko
 • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
 • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
 • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Je vhodné zadávať zákazku na poskytovanie poisťovacích služieb použitím ET?

Ak nie je možné poskytovať poisťovacie služby bez poznania konkrétneho klienta, zistenia jeho poistných potrieb a vyhodnotenia jeho individuálneho poistného rizika so zachovaním anonymnosti celého procesu zadávania zákazky, je potrebné použiť iné procesné nástroje, ktoré priliehavejším spôsobom reflektujú uvedené špecifiká.

Môžem využiť ET na zadanie nadlimitnej zákazky?

Áno, Objednávateľ je oprávnený zadať nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu alebo na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu prostredníctvom funkcionalít ET

Aké podmienky musí spĺňať moja kontraktačná Ponuka?

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny:

 • musí mať formu kladného čísla
 • nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh najnižšej ceny predbežne akceptovanej Ponuky
 • nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh inej tým istým Dodávateľom skôr predloženej kontraktačnej Ponuky
 • nesmie byť rovný ako je návrh inej skôr predloženej kontraktačnej Ponuky

Som ako Dodávateľ oprávnený pred uplynutím lehoty opraviť svoju kontraktačnú Ponuku?

Áno, Dodávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju kontraktačnú Ponuku a opraviť ju; to neplatí pre predbežne akceptovanú Ponuku. Na predloženie kontraktačnej Ponuky sa vzťahuje odpoveď na otázku číslo 15.

Musím najprv použiť postup zadávania zákazky na ET podľa § 109 a následne podľa § 110 ZVO?

Z pohľadu Objednávateľa sú tieto postupy rovnocenné, rozdiel spočíva iba v tom, či sa objednávkový formulár vytvára s využitím obchodnej Ponuky z Katalógu ponúk alebo s využitím Opisného formulára z Knižnice.

Ako mám postupovať, ak v postupe podľa § 110 ZVO nebola predložená ani jedna Ponuka?

Ak sa pôvodné podmienky zadávania zákazky podstatne nezmenia, postupuje Objednávateľ podľa § 112 ZVO, ak ide o podlimitnú zákazku podľa limitov platných pre podlimitné zákazky bez využitia podlimitného trhoviska.

Môžem ako poverená osoba za dodávateľa opraviť moju pôvodne predloženú ponuku z dôvodu omylu?

Nie. Opravu pôvodne predloženej ponuky môže realizovať za Dodávateľa iba registrovaný Dodávateľ (majiteľ PIN obálky), nie poverená osoba.

Vyhlásil som zákazku na ET, avšak po zazmluvnení som odstúpil od zmluvy z dôvodov na strane Dodávateľa. Ako môžem zabrániť jeho účasti na mojej zákazke pri opakovanom vyhlásení?

Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov týkajúcich sa neplnenia zmluvy Dodávateľom uvedené v čl. XVIII ods.7 TP a vystaví Dodávateľovi negatívnu referenciu, má Objednávateľ právo vylúčiť (systém znemožní predložiť Kontraktačnú ponuku) takéhoto Dodávateľa z účasti na zadávaní opakovanej zákazky (bezo zmien v Objednávkovom formulári postupom podľa § 110 ZVO).

Ak obstarávam bežne dostupný tovar, ktorý sa ale nenachádza v Katalógu ponúk a ani na mnou zadanú objednávku nikto nereagoval, ako mám ďalej postupovať?

V danom čase a za daných okolností tovar, stavebná práca alebo služba nie je bežne dostupná na trhu, keďže ju nikto neponúkol a ani počas vyhlásenej zákazky nepredložil žiadnu ponuku. Je potrebné postupovať tak, aby prostredníctvom hospodárskej súťaže boli verejné zdroje vynaložené najefektívnejším a najhospodárnejším spôsobom primerane vo vzťahu k objemu a obsahu predmetu zákazky.

Môže Objednávateľ neuzavrieť zmluvu z EKS ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ? Kde je táto možnosť v OPET upravená?

Áno. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa pri vytváraní Objednávkového formuláru, že ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ, EKS označí zadávanie tejto zákazky za nedokonané a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Táto možnosť je upravená v článku IX. ods. 10 TP.

Aký je presný postup obstarávania cez ET?

Postupy zadávania zákaziek na ET sú uvedené v článku XI a násl. v OPET.

Ako možno vysvetliť predbežnú akceptáciu ponuky?

Predbežne akceptovaná ponuka je obchodná ponuka zverejnená na ET, ktorú ako ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou predbežne akceptuje objednávateľ a použije ju na zadanie zákazky.

Aký je postup, ak sa chce dodávateľ zúčastniť v rovnakom čase viacerých aukcií?
 1. Dodávateľ sa prihlási na stránke EKS.
 2. Vyhľadá zákazku a otvorí detail zákazky.
 3. V zákazke nájde tlačidlo “AUKČNÁ SIEŇ” a klikne naňho pravým tlačidlom myši.
 4. Z možností vyberie voľbu “OTVORIŤ V NOVOM OKNE”, čím sa otvorí nové okno prehliadača so zobrazenou aukčnou miestnosťou.
 5. Pre otvorenie ďalšej aukčnej siene je potrebné sa v pôvodnom okne vrátiť na prehľad prebiehajúcich obchodov a vyhľadať ďalšiu zákazku, otvoriť jej detail a postup zopakovať.
 6. Otvorené samostatné okná prehliadačov s jednotlivými aukčnými miestnosťami si rozloží po obrazovke tak, aby sa neprekrývali a sleduje priebeh jednotlivých aukcií.
Ako zabezpečím finančnú kontrolu pred každou finančnou transakciou alebo pred uzavretím zmluvy na ET?

Do momentu vyhlásenia zákazky je možné všetku zadávaciu dokumentáciu ET (opisný formulár, objednávkové atribúty, objednávkový formulár, anonymný zmluvný formulár) predložiť na schvaľovanie, finančnú kontrolu alebo nevyhnutné úkony súvisiace s verejným obstarávaním.

Ako mám v pozícii Objednávateľa postupovať, ak v Katalógu ponúk nie sú žiadne použiteľné Obchodné ponuky a zároveň našim potrebám nevyhovuje ani žiadny Opisný formulár dostupný v Knižnici?

Možno v takomto prípade vytvoriť nový Opisný formulár, prejsť procesom Karantény a tento Opisný formulár použiť na vytvorenie Objednávky.

Ako máme obchodovať pohonné hmoty, keď pre určenie jednotkovej ceny za liter paliva sú často dôležité čísla na treťom desatinnom mieste a systém zobrazuje len čísla s 2 desatinnými miestami?

Pri predmetoch zákazky, kde sú kľúčové čísla na treťom a ďalších desatinných miestach, je vhodné v objednávkovom formulári zvoliť vyššiu jednotku. Teda nie liter, ale hektoliter. Nie kilogram, ale tona a pod.

Prečo elektronická aukcia nezačne v niektorých prípadoch 15 minút po uplynutí 72 hodinovej lehoty na predkladanie ponúk?

Nakoľko podľa § 54 ods. 9 ZVO elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.