Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Opisný formulár, ponuka, objednávka

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Aké zmeny môžem vykonať v Opisnom formulári vybranom z Knižnice?

V skopírovanom opisnom formulári je možné vykonať akúkoľvek zmenu. Po vykonaní zmeny bude Opisný formulár opäť zaradený do procesu Karantény.

Ako sa vytvára Objednávkový formulár?

Pri postupe podľa § 109 ZVO sa vytvára výberom predbežne akceptovanej Ponuky z Katalógu ponúk a doplnením Objednávkových atribútov, pri postupe podľa § 110 ZVO použitím niektorého z Opisných formulárov z Knižnice a doplnením Objednávkových atribútov.

Týka sa mňa ako Dodávateľa pri predložení kontraktačnej Ponuky rozpor uplatnený k Opisnému formuláru, ktorý bol podkladom k vyhláseniu zákazky - Objednávkový formulár?

Uplatnenie rozporu nebráni používaniu takéhoto Opisného formuláru pri vytváraní Objednávky. Prípadné akceptovanie uplatneného rozporu je na posúdení Objednávateľa. Dodávateľ predkladá kontraktačnú Ponuku len na základe Opisného formuláru (neberie do úvahy podaný rozpor, ak ho Objednávateľ neakceptoval a nezapracoval do Opisného formuláru).

Čo mám uviesť do funkčnej špecifikácie v Opisnom formulári?

Funkčná špecifikácia slúži na vyjadrenie funkcie alebo účelu predmetu zákazky. Odporúčame použitie kratších formulácií.

Čo sú kľúčové slová v Opisnom formulári?

Kľúčové slová majú za účel v skratke vyjadriť stručný opis predmetu zákazky, pri komplikovanom predmete je vhodné vložiť viacero kľúčových slov a oddeliť ich čiarkou. Zároveň umožňujú fulltextové vyhľadávanie Opisných formulárov.

Aké účinky má zverejnenie mojej obchodnej Ponuky?

Zverejnená obchodná Ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému Objednávateľovi, za podmienok a spôsobom podľa ZVO a OPET.

Upozorní ma systém na zlé zadanie CPV alebo druhu pri všeobecnej špecifikácii predmetu zákazky?

Systém upozorní používateľa hláškou „Prvé CPV nezodpovedá vybranému druhu“ v prípade, ak zadané CPV nekorešponduje so zadaným druhom, t. j. CPV – stavebná práca, druh – tovar.

Môžem do Opisného formulára uviesť konkrétnu adresu sídla Objednávateľa?

Konkrétnu adresu sídla Objednávateľa nie je možné uvádzať do Opisného formulára, miesto dodania/plnenia sa vypĺňa priamo v Objednávkovom formulári, nie v opise predmetu zákazky.

Ako postupovať pri vypĺňaní Opisného formuláru?

Opisný formulár musí byť vyplnený jednoznačne, úplne a nestranne. V predmete opisu zákazky a v prílohe nesmú byť zverejnené informácie o Objednávateľovi alebo Dodávateľovi. Do Opisného formulára nie je možné vkladať konkrétne webové odkazy.

Idem z Fondov EÚ nakupovať ubytovanie a stravovanie pre účastníkov konferencie. Ako mám správne postupovať, ak ide o takúto kombináciu služieb?

Objednávateľ musí prihliadať na to, že kombináciu týchto služieb môže poskytnúť iba Dodávateľ s príslušnou viazanou živnosťou. Odporúčame preto pri zadávaní takejto zákazky do Opisného formuláru v časti Osobitné požiadavky na plnenie uviesť podmienku, že Dodávateľ musí disponovať oprávnením prevádzkovať viazanú živnosť v rozsahu: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3. a 4., čo si Objednávateľ overí po uzatvorení zmluvy, pričom nesplnenie tejto požiadavky Objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

Podľa mňa služby v jednom opisnom formulári nie sú bežne dostupné na trhu. Prečo správca EKS pustil takýto Opisný formulár na ET?

Na ET je k dispozícii možnosť využitia inštitútu Karantény. Každý Opisný formulár je zaradený do procesu Karantény, počas ktorej každý môže voči tomuto Opisnému formuláru uplatniť Rozpor. Správca EKS neselektuje, ktoré Opisné formuláre „vpustí“ na ET, okrem Opisných formulárov, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo dobrou praxou.

Ako sa vytvára obchodná Ponuka?

Postup je uvedený v čl. VII TP (viď video “Obchodná ponuka” v časti “ŠKOLIACIA DOKUMENTÁCIA” na www.eks.sk).

Aký postup zvoliť pri vytváraní Opisného formuláru?

Postup je uvedený v čl. VI. TP.

Prečo systém označuje v položke v časti „Technické vlastnosti“ pri zadávaní hodnôt chybne vyplnený Opisný formulár?

Pri určitej vlastnosti je možné zadať minimálnu a zároveň maximálnu hodnotu (od – do) alebo presnú hodnotu. Pri zadaní presnej hodnoty nemožno zadať súčasne aj minimálnu a/alebo maximálnu hodnotu a opačne. Ak sa zadá minimálna hodnota, maximálna hodnota alebo ich kombinácia, nemožno už zadať presnú hodnotu.

V časti položky "Technické vlastnosti" Opisného formuláru sú dve sekcie. Podľa vysvetliviek k týmto 2 sekciám, pri prvej sekcii sa majú zadávať požiadavky, ktoré sa dajú vyjadriť číselnými hodnotami a pri druhej sekcii požiadavky, ktoré sa dajú vyjadriť iba textom (nie číselne). Ako sa má postupovať pri obstarávaní služieb, kde sa nedajú použiť žiadne číselné hodnoty?

V takomto prípade sa vyplní iba druhá sekcia, kde sa opis predmetu zákazky opisuje slovne.

Ako postupovať pri opise technických vlastností, ktoré sa nedajú vyjadriť číselne, ak sa nedá pri ucelenom bloku textu zadať jednoznačný názov k týmto špecifikáciám? Ide najmä o služby.

V takomto prípade možno v prvom poli, kde sa má zadať názov, opakovať názov položky a podrobný opis uviesť v druhom poli „Hodnota / charakteristika“.

Je možné, že nejaké opisné formuláre nebudú uverejnené na EKS?

Správca si vyhradzuje právo nezaradiť do Knižnice Opisných formulárov taký Opisný formulár, ktorý nie je v súlade s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní.

Aké prílohy je možné vkladať do Opisného formuláru?

Podmienky nájdete v čl. VI ods.8 TP.

Ako mám chápať pomocný text k položke Maximálna výška zdrojov pri vytváraní objednávkového formuláru, kde sa okrem iného uvádza: Ak nie ste platcom DPH, uveďte celkovú cenu s DPH s prihliadnutím na možnosť, že Dodávateľom môže byť aj neplatca DPH.

Podobne ako pri zadávaní podlimitných zákaziek mimo ET je Objednávateľ povinný zohľadňovať aj to, že ponuky na danú zákazku môžu dať platitelia DPH ako aj neplatitelia DPH. Položka „Maximálna výška zdrojov“ pri vytváraní objednávkového formuláru teda pre Objednávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, predstavuje maximálny rozpočet (rozpočtovú alokáciu celkom, vrátane DPH). Nejde o predpokladanú hodnotu zákazky.

Kde v OPET je napísané, že v prílohe Opisného formuláru nemôže byť textová príloha?

V čl. VI TP a v časti Vysvetlivky.

Čo je to CPV kód?

CPV je spoločný slovník obstarávania, jediný klasifikačný systém verejného obstarávania používaný pri opise predmetu zákazky.