Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Register partnerov verejného sektora

Kde možno zistiť podrobnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora a jeho fungovania?

Základný právny rámec je uvedený priamo v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupnilo na svojom webe https://www.justice.gov.sk osobitnú sekciu venovanú registru partnerov verejného sektora. Postupne sú na nej publikované informácie týkajúce sa registra partnerov verejného sektora, a to aj vo forme často kladených otázok (FAQ).


Má Objednávateľ nejako aktívne konať, ak je predpoklad, že by úspešný Dodávateľ mal mať zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora?

Ak sú splnené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora a v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva podľa bodu 4.3 VZP nadobudne účinnosť až najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra. V takomto prípade teda Zmluva bude platná (jej automatickým uzavretím), ale – napriek jej zverejneniu v CRZ – nenadobudne účinnosť, kým nedôjde k zápisu do registra partnerov verejného sektora. Je preto na zodpovednosti daného Objednávateľa, aby overil, či si daný Dodávateľ splnil všetky povinnosti podľa ZRPVS.