Register partnerov verejného sektora

5. Zabezpečuje EKS nejaké kroky ohľadom registra partnerov verejného sektora?

EKS notifikuje Objednávateľa, ak zákazka zadaná na elektronickom trhovisku presahuje limit 100 000 EUR, kedy by tento Dodávateľ, zohľadňujúc iba túto jednu zákazku, mal byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje aj iný – kumulatívny ročný limit 250 000 EUR pre povinný zápis do registra partnerov verejného sektora. Konkrétna zákazka zadaná na elektronickom trhovisku tak môže mať hodnotu nižšiu ako 100 000 EUR, avšak daný Dodávateľ má ďalšie zákazky, ktorých hodnota presahuje kumulatívne ročný limit 250 000 EUR. A v takomto prípade má tento Dodávateľ takisto povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.


4. Má Objednávateľ nejako aktívne konať, ak je predpoklad, že by úspešný Dodávateľ mal mať zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora?

Ak sú splnené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora a v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva podľa bodu 4.3 VZP nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra. V takomto prípade teda Zmluva bude platná (jej automatickým uzavretím), ale – napriek jej zverejneniu v CRZ – nenadobudne účinnosť, kým nedôjde k zápisu do registra partnerov verejného sektora. Je preto na zodpovednosti daného Objednávateľa, aby overil, či si daný Dodávateľ splnil všetky povinnosti podľa ZRPVS.


3. Ako má postupovať Dodávateľ, ktorý je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom ÚVO?

Dodávatelia, zapísaní v registri konečných užívateľov výhod (RKÚV) vedenom ÚVO, sa na prechodné obdobie do 31. 07. 2017 považujú za zapísaných do registra partnerov verejného sektora.


2. Aký je v stručnosti postup pri registrácii do registra partnerov verejného sektora?

Registráciu je možné vykonať výlučne prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby. Môže ním byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

Oprávnená osoba zodpovedá za presnosť, aktuálnosť a správnosť zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora (Register). Registrácia by v prípade úplnosti a správnosti dokumentácie mala trvať 5 pracovných dní.

Osobitosťou oproti zápisu do obchodného registra je, že Oprávnená osoba musí vykonať preskúmanie konečného užívateľa výhod a vydať tzv. verifikačný dokument, ktorý správnosť osoby konečného užívateľa výhod potvrdzuje. Verifikačný dokument sa prikladá k zápisu do Registra a je verejne prístupný.

Lehota na zápis Partnera do Registra:

1. Povinnosť zabezpečiť zápis do Registra (resp. overenie identifikácie, zosúladenie zapísaných údajov) do 31. 07. 2017.

– uvedené sa vzťahuje na:

i) právnickú osobu zapísanú v registri konečných užívateľov výhod (RKÚV) podľa ZVO;

ii) fyzickú osobu a právnickú osobu, ktoré sú účastníkom zmluvy uzavretej pred 01. 02. 2017, ktoré spĺňajú podmienky na zápis do Registra,

2. Povinnosť byť zapísaný do Registra je od 01. 02. 2017.

Ak ide o zmluvy uzatvorené po 01. 02. 2017 a Partner nespĺňa definíciu uvedenú v bode 1., tak sa na neho vzťahuje povinnosť zabezpečiť zápis do Registra najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Zmena údajov v Registri

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS) ustanovuje povinnosť oznámiť každú zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod Partnera Registru do 60 dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Oznámenie Registru sa vykonáva prostredníctvom Oprávnenej osoby.

Verifikácia údajov zapísaných v Registri

Oprávnená osoba je povinná overovať (verifikovať) identifikáciu konečného užívateľa výhod:

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do Registra,

c) k 31. decembru kalendárneho roka (to znamená minimálne jedenkrát ročne, ak nedôjde k potrebe aktualizácie z iných dôvodov),

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 EUR za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

K podmienkam v bodoch d) a e) uvedeným vyššie – uvedené platí len za predpokladu, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod nebolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy. Teda, pri podmienkach d) a e) postačí verifikácia zápisu dvakrát ročne.


1. Kde možno zistiť podrobnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora a jeho fungovania? Na webe ÚVO sú len všeobecné informácie.

Základný právny rámec je uvedený priamo v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie a postupy by malo postupne zverejňovať Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré je správcom a prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora.