Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Zmluva

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Vzťahuje sa Register partnerov verejného sektora aj na obchodovanie na ET?

V zmysle Čl. IV. bod 4.4 VZP platí, že ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra. V prípade, že v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy, Objednávateľ postupuje v zmysle Čl. XVII bod 18.2 VZP.

Je zmluva na dodávku elektriny / plynu rámcovou dohodou?

Nie.

Je možné na trhovisku uzatvoriť rámcovú dohodu?

Áno, pričom osobitné ustanovenia o rámcovej dohode sú uvedené v čl. XVI VZP.

Sme povinní počas trvania rámcovej dohody uzatvorenej na ET prehodnocovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov?

Áno (viď čl. XVI bod 16.1.8. VZP).

Čo znamená čiastková výzva?

Definícia je uvedená v čl. II VZP.

Môžem odstúpiť od zmluvy v prípade preukázania, že na trhu je omnoho lacnejší predmet zákazky?

Obsahom školení certifikovaných školiteľov, ako aj iných nástrojov edukačného charakteru zverejnených na EKS sú dôrazné upozornenia na možnosť a správnosť využitia inštitútu „maximálna výška zdrojov“. Najskôr je potrebné zistiť, za koľko sa na trhu predmet zákazky ponúka a zákazku je potrebné vyhlásiť s týmto finančným limitom. Za týchto okolností je vylúčené, aby na ET bola uzavretá Zmluva s vyššou hodnotou, ako určil Objednávateľ.