Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Zmluva

 • ET – Elektronické trhovisko
 • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
 • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
 • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Vzťahuje sa Register partnerov verejného sektora aj na obchodovanie na ET?

V zmysle Čl. IV. bod 4.4 VZP platí, že ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra. V prípade, že v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy, Objednávateľ postupuje v zmysle Čl. XVII bod 18.2 VZP.

Je zmluva na dodávku elektriny / plynu rámcovou dohodou?

Nie.

Je možné na trhovisku uzatvoriť rámcovú dohodu?

Áno, pričom osobitné ustanovenia o rámcovej dohode sú uvedené v čl. XVI VZP.

Sme povinní počas trvania rámcovej dohody uzatvorenej na ET prehodnocovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov?

Áno (viď čl. XVI bod 16.1.8. VZP).

Čo znamená čiastková výzva?

Definícia je uvedená v čl. II VZP.

Môžem odstúpiť od zmluvy v prípade preukázania, že na trhu je omnoho lacnejší predmet zákazky?

Obsahom školení certifikovaných školiteľov, ako aj iných nástrojov edukačného charakteru zverejnených na EKS sú dôrazné upozornenia na možnosť a správnosť využitia inštitútu „maximálna výška zdrojov“. Najskôr je potrebné zistiť, za koľko sa na trhu predmet zákazky ponúka a zákazku je potrebné vyhlásiť s týmto finančným limitom. Za týchto okolností je vylúčené, aby na ET bola uzavretá Zmluva s vyššou hodnotou, ako určil Objednávateľ.

Kde v systéme pri zadávaní zákaziek je priestor na interné schvaľovacie procesy vo vzťahu k zmluve, ktorá sa uzatvorí po skončení zadávania zákazky?

Zmluva na ET je generovaná automaticky v elektronickej forme po uplynutí 72-hodinovej lehoty na predkladanie ponúk, prípadne elektronickej aukcie. Odporúčame zmeniť vaše interné postupy a schvaľovanie vztiahnuť na vytvorený Objednávkový formulár – pred vyhlásením zákazky na ET.

Obstarávame projekt spolufinancovaný z fondov EÚ. Riadiaci orgán určil v Príručke pre žiadateľa, aby zmluva obsahovala určité ustanovenia. Ako ich máme zakomponovať do objednávky, keď do textu zmluvy ani VZP sa nedá zasahovať?

Na tento účel slúžia Osobitné požiadavky na plnenie v Opisnom formulári. Tieto požiadavky ale nesmú byť v rozpore alebo konflikte so VZP pre OPET. Možno teda dopĺňať ustanovenia VZP, ale nie ich meniť alebo nahrádzať. Osobitné požiadavky na plnenie nesmú byť v rozpore alebo konflikte so VZP.

Pri eurofondových projektoch sa na uzavretie zmluvy vyžaduje súhlas daného riadiaceho orgánu. Zmluva sa ale na trhovisku uzatvára automaticky po ukončení procesu zadávania zákazky. Ako máme potom plniť povinnosti voči riadiacemu orgánu?

Osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov EU sú upravené v článku XV. VZP.

Ako mám chápať pojem dielo podľa VZP? Predsa dielo je zväčša vykonávané na „zákazku“, podľa konkrétnych požiadaviek a teda nespĺňa požiadavku bežnej dostupnosti a nemalo by sa obchodovať na ET.

Ako je uvedené v definícii diela podľa bodu 2.1 VZP, dielom na účely VZP je:
„Na trhu bežne dostupné:

 • (i) zhotovenie určitej hmotnej veci,
 • (ii) montáž určitej hmotnej veci,
 • (iii) údržba,
 • (iv) vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci,
 • (v) hmotne zachytený výsledok inej činnosti Dodávateľa, alebo
 • (vi) zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti, ktoré je predmetom Zákazky a je charakterizované príslušnou Špecifikáciou v Zmluve.“

Pri posudzovaní, či zadať zákazku na zhotovenie diela s využitím ET, treba zohľadňovať § 2 ods. 5,6,7 ZVO, obsah VZP a rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie.

Aká je doba platnosti zmlúv uzatváraných na ET? V OPET to nie je uvedené a pri vypĺňaní objednávky nie je pole, kde by sa to dalo uviesť.

Vzhľadom na povahu zákaziek obchodovaných na ET je pre plnenie zmluvy kľúčový údaj o lehote plnenia, ktorý sa stáva súčasťou zmluvy. Niektoré zmluvné ustanovenia sa aplikujú ale aj po uplynutí lehoty plnenia (napr. záruka, autorské práva a práva priemyselného vlastníctva a pod.). Určenie platnosti zmluvy uzatvorenej na ET tak nie je potrebné uvádzať v objednávkovom formulári.

Sme obec. Systém zasiela uzavretú zmluvu na zverejnenie v CRZ. Znamená to, že už nemusíme zverejňovať zmluvu zverejnením na vlastnej webstránke?

Nie. Ak ide o povinnú osobu, ktorá zverejňuje zmluvy inak ako v CRZ (ide najmä o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť), je táto povinná osoba naďalej povinná dodržiavať povinnosti podľa § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona o slobode informácií. Teda zmluvu uzavretú na ET zverejniť aj na svojom webovom sídle, alebo, ak webové sídlo nemá, na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.

Aké sú dôvody na odstúpenie od zmluvy?

Dôvody sú uvedené v čl. XVIII VZP.

Kde v OPET je uvedené, že dodávateľ môže plniť skôr, ako pred dohodnutou dobou plnenia?

V čl. VIII ods. 8.2 VZP.

Aký je maximálny počet znakov pri vypĺňaní jednotlivých polí Opisného formuláru:
 • Názov – 300 znakov
 • Kľúčové slová – 1024 znakov
 • Funkcia – 600 znakov
 • Technické vlastnosti – 600 znakov
 • Názov (v časti osobitné požiadavky na plnenie) – 600 znakov

Počet riadkov a položiek v Opisnom formulári je neobmedzený.