Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Predbežné oznámenia nadlimitných obchodov

Lehotu na predkladanie ponúk môžete skrátiť na min. 15 dní za súčasného splnenia podmienok uvedených v ZVO (využitie EKS na neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom a uplynutie min. 52 dní a max. 12 mesiacov medzi zverejnením predbežného oznámenia a odoslaním nadväzujúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), a to:
(i) s využitím Vami zverejneného predbežného oznámenia vzťahujúceho sa na túto nadlimitnú zákazku, alebo
(ii) s využitím predbežného oznámenia zverejneného Ministerstvom vnútra SR pre bežne dostupné nadlimitné zákazky zadávané prostredníctvom EKS, ak ste povinnou osobou registrovanou na EKS v čase odoslania tohto predbežného oznámenia a ak Vaša zákazka spadá pod okruh CPV kódov uvedených v tomto predbežnom oznámení