Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.
OZNAČOVANIE OPISNÝCH FORMULÁROV S PRÍVLASTKOM „ZELENÝ“
MARKING OF DESCRIPTION FORMS AS „GREEN“
Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vykonáva označovanie opisných formulárov s prívlastkom „zelený“. V knižnici opisných formulárov budete môcť už od 1.decembra 2015 nájsť niektoré opisné formuláre označené ako „zelené“. Ide o opisy, ktoré majú environmentálny charakter a sú považované z pohľadu rezortu životného prostredia za opisy, ktoré vyhovujú požiadavkám zeleného verejného obstarávania.
The Ministry of Environment and Slovak Environment Agency are working on marking the description forms with a green label. From 1st December 2015 you can find some of the description forms in the library marked with a green label. These green forms meet the environmental criteria and are considered to be in accordance with the green public procurement requirements.
Podmienky označovania
Marking conditions
Na to, aby bol opisný formulár označený ako „zelený“ musí spĺňať určité atribúty, a to:
1. ide o komoditu v rámci nasledujúcich skupín produktov, ktorých presný rozsah je vymedzený produktovými listami pre zelené verejné obstarávanie vytvorenými Európskou komisiou:
 • Kopírovací a grafický papier
 • Počítače, notebooky, tablety
 • Ostatná výpočtová technika pre kancelárie
 • Čistiace prostriedky a upratovacie služby
 • Vozidlá a dopravné služby
 • Nákup potravín, poskytovanie stravovacích služieb
 • Nábytok
 • Textílie
 • Elektrická energia
 • Stavebné práce
2. v rámci „Funkčnej špecifikácie predmetu zákazky“, „Technickej špecifikácie predmetu zákazky“ a/alebo „Osobitných požiadaviek na plnenie“ zahŕňa opisný formulár aspoň jednu environmentálnu charakteristiku (požiadavku) uvedenú v produktových listoch pre zelené verejné obstarávanie, ktoré sú verejne dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
There are two conditions which must the description form meet to be marked with a green label:
1. product which is going to be procured is included within following product groups, covered by European product lists for green public procurement:
 • Copying and graphic paper
 • Office IT equipment
 • Imaging equipment
 • Cleaning products and services
 • Transport
 • Food and Catering services
 • Furniture
 • Textiles
 • Electricity
 • Construction
2. the description form includes within „Functional specifications“, „Technical specifications“ and/or „Contract performance clauses“ at least one environmental criteria from European product lists for green public procurement available on: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Zelené verejné obstarávanie
Green Public Procurement
Nové smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES) kladú dôraz na uplatňovanie strategického verejného obstarávania, ktoré zahŕňa prvky environmentálneho, sociálneho a inovačného charakteru, a podporu malých a stredných podnikov. Environmentálny charakter verejného obstarávania predstavuje práve zelené verejné obstarávanie. Ide o horizontálny nástroj verejného obstarávania, ktorý je v Slovenskej republike podporovaný od roku 2001.
The public procurement directives form 2014 (Directive 2014/25/EU of the European parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC, Directive 2014/24/EU of the European parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC) highlight the importance of strategic procurement implementation, which covers environmental, social and innovative aspects and support of small and medium enterprises in public procurement. Environmental aspect represents green public procurement, which is a horizontal tool supported in Slovak republic since 2001.
Zelené obstarávanie je jeden zo spôsobov ako môžu verejné inštitúcie prispievať k ochrane životného prostredia prostredníctvom zadávania zákaziek, a to implementáciou environmentálnych charakteristík v rámci opisu predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie, či podmienok realizácie. Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu tovaru, služby alebo prác, ktorá znižuje ich negatívny dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu (napr. recyklovaný podiel materiálov, znížený obsah látok škodlivých životnému prostrediu, environmentálne nakladanie s odpadmi, znížené množstvo obalov). Splnenie environmentálnych charakteristík je možné požadovať od dodávateľa ako požiadavku rovnocennú s ostatnými technickými a funkčnými parametrami. Európska komisia od roku 2008 vytvára a aktualizuje spoločné environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie pre členské krajiny, ktoré sú dostupné verejnosti v produktových listoch pre vybrané skupiny produktov. Charakteristiky sú navrhnuté tak, aby sa dali priamo vložiť do súťažných podkladov.
Green public procurement is one the ways how public authorities can contribute to environmental protection through public procurement by including environmental criteria within technical specifications, selection criteria, award criteria and contract performance clauses. Environmental criteria represents a technical specification, attribute or level of environmental profile of products, services or works, which reduces the environmental impact through whole life cycle (e.g. recycled content, reduced content of toxic substances, environmental waste disposal, reduced amount of packaging). Environmental criteria in public procurement can be required to meet as well as other technical or functional specifications of product. Since 2008 European Commission has been providing European environmental criteria for green public procurement, which are available in the product lists for selected product groups on the Commission's website. Criteria are formulated in a user-friendly way.
Ako vytvoriť zelenú zákazku
How to prepare a green tender
Pre vytvorenie opisu predmetu zákazky, ktorý bude v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania postupujte nasledovne:
1. kliknite na http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
2. Zo skupín vyberte príslušný predmet Vášho obstarávania kliknutím na slovenskú verziu produktového listu.
To prepare a green tender in accordance with green public procurment principles, follow these steps:
1. Click here: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
2. Open the relevnt product list according to the subject matter.
3. Skopírujte názov Predmetu zákazky do Vami vytváraného obstarávania.
4. Definujte Vami požadované parametre (technické vlastnosti) na obstarávaný predmet.
5. Z produktového listu vyberte aspoň jednu možnosť z Technických špecifikácií alebo Kritérií na vyhodnotenie alebo Podmienok plnenia a vložte ju do Vami vytváraného obstarávania. (Ku každej charakteristike je uvedený spôsob odporúčaného overovania).
3. Copy the Subject mater definition from the product list into tender documents.
4. Define the technical and functional specifications of subject mater.
5. Choose at least one of the environmental criteria (Technical specifications, Award criteria, Contract performance clauses) from the product list and put it into the tender documents. (Each evironemntal criteria is followed by means of proof).
6. Vytvorte zelené obstarávanie.
6. Create green tender.
Príklad zeleného verejného obstarávania
Názov predmetu zákazky: Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera.
Technické špecifikácie:
 • Rozmer – výška: 297 mm
 • Rozmer – šírka: 210 mm
 • Formát: A4
 • Plošná hmotnosť: 80g/m2
 • Hrúbka: 107 mikrometrov
 • Belosť CIE: 156
 • Opacita: 90 %
 • Počet kusov papiera v balíku: 500 ks
 • Počet balíkov v kartóne: 5 ks
 • Požadované množstvo kartónov: 100 ks
 • Recyklovaný papier: 100 %
  (Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ, certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ, technická dokumentácia výrobcu, protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie).
 • Papier musí byť vyrobený bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF alebo TCF buničiny.
  (Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ alebo certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ alebo technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie). Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia – skladové priestory na 5. poschodí s výťahom.
Example of green tender
Subject mater definition: Purchase of recycled office paper. Technical specifications:
 • Dimension – 297 mm x 210 mm
 • Size: A4
 • Areal weight: 80g/m2
 • Thickness: 107 micrometer
 • Whiteness CIE: 156
 • Opacity: 90 %
 • Number of pieces in a package: 500 ks
 • Number of packages per carton: 5 ks
 • Number of cartons: 100 ks
 • Recycled content: 100 %
  (All products carrying any type I ecolabel, such as the EU Ecolabel can serve as means of proof if it is specified that the paper is made from 100% recovered paper fibres. Any other appropriate means of proof, such as a technical dossier of the manufacturer or a test report from a recognised body will also be accepted).
 • The paper must be at least Elementary Chlorine Free (ECF). Totally Chlorine Free (TCF) will also be accepted.
  (All products carrying the EU Ecolabel will be deemed to comply. Other national type I ecolabels fulfilling the above criterion can also be accepted. Any other appropriate means of proof, such as a technical dossier of the manufacturer or a test report from a recognised body will also be accepted.)
 • Including the delivery to a warehouse – 5.floor with elevator.
Viac informácií k zelenému verejnému obstarávaniu:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1704
More information related to green public procurement:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1704